PROTEİNOCEAN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI


1. AMAÇ VE KAPSAM


Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde uzun yıllar çalışarak hazırlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVK Kanunu’’) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVK Kanunu, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı direktifi ile aynı yönde düzenlemeler ihtiva etmekte olup, KVK Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte bireylerin kişisel verilerinin bütüncül bir düzenleme içerisinde korunması yasal düzenleme altına alınmıştır.


Kişisel verilerin korunması, Proteinocean Gıda Anonim Şirketi ("Şirket") için büyük hassasiyet arz etmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kişisel verilerin korunması Şirketimizin öncelikleri arasında olup, Şirketimiz işbu Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası ("Politika") ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve onların çalışanlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasında gerekli özeni göstermektedir.


Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi, bireylerin haklarına saygı, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, KVK Kanunu ile öngörülen yeni düzenlemeler doğrultusunda şirketimiz iç işleyişinin KVK Kanunu, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ve düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle KVK Kanunu'nun getirdiği haklardan müşterilerimizi faydalandırmak ve KVK Kanunu'na uyum sürecini sağlamak için işbu Politika düzenlenerek yürürlüğe sokulmuştur. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Şirketimiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.


Politika ile Şirket tarafından KVK Kanunu'na uyum için yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Şirket bünyesinde, Şirketimiz çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını teminen; Şirketimizce hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerekli iç prosedürleri oluşturmak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimleri belirlemek, çalışanlar ve iş ortaklarının KVK Kanunu süreçlerine uyumları içim gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmalarının kurulmasını sağlamak amaçlanmıştır.


Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren ”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi [Kişisel Veri Sahibi] Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu".

Çalışan Adayı: Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, hissedarları, Yetkilileri: Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda [iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız] çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler.

İş Ortağı: Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlenerek elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilin hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha: KVK Kanunu'nda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Şirket Yetkilisi: Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

Tedarikçi: Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli veya herhangi bir sözleşmesel ilişkisi bulunmadan Şirketimize hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişiler.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yerin [veri kayıt sistemi] kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek kişi (Proteinocean Gıda Anonim Şirketi)

Ziyaretçi: Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. 


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 


2.1 Genel 


Şirketimiz, Anayasa'nın 20. maddesine ve KVK Kanunu'nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Şirketimiz, Anayasa'nın 20. ve KVK Kanunu'nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu'nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. 


Şirketimiz, Anayasa'nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 


Şirketimiz KVK Kanunu'nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır. 


Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 


2.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 


Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 


2.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 


Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 


2.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 


Şirketimiz meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. 


2.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı Sınırlı ve Ölçülü Olma


Şirketimiz kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 


2.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 


Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirIenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 


2.2. Kişisel Verileri, KVK Kanunu'nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme 


Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, Özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa'ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.


2.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 


Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. 


Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme" de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa'nın 20. ve KVK Kanunu'nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 


2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 


Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile "özel nitelikli" olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği sağlık; cinsel hayat, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 


KVK Kanunu'na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 


• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde işlenmektedir. 


2.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 


Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işbu Politika kapsamında yer verilen gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 


2.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 


Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak aşağıda sayılan KVK Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir: 


• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise, 

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

• Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

• Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise. 

• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 


2.6. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 


Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK'nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmak zorundadır. Sosyal medya şirketleri, (Örneğin, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri); İnternet arama motoru şirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve benzerleri) SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda çözüm ortaklarımız ve denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir. 


3. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ 


Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. 


3.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu 


Şirketimiz nezdinde; Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu'nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki sürelerle (İş Ortağı, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri] sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. 


VERİ SINIFI – AÇIKLAMA 


Kişisel Veri: Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü" bilgidir. Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum geri, Kişisel veri doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler. 

Özel Nitelikli: Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık Kişisel Veri yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kişisel verilerin aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 


KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI 


Kimlik Bilgisi: Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir, adı soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adıbaba adı, doğum geri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler 

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

Finansal Bilgi: Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası 

Görsel/İşitsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera kayıtları [Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç], ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler. 


KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI 


Özlük Bilgisi: Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına ve Şirketimiz Çalışan Adaylarına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi bakımından temel teşkil edecek bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri 

Mesleki Bilgileri: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri, vb. 

Hukuki İşlem Bilgisi: Şirketimizin hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler. 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb. Irk, Etnik Köken Bilgileri: Kişinin ırkı, etnik kökenine ilişkin veriler. 

Üyelik Bilgileri: Dernek üyeliği bilgileri vb. Vakıf üyeliği bilgileri vb. Sendika Üyeliği bilgileri vb. 

Sağlık Bilgileri: Boy, Kilo, Ameliyat Geçmişi, Aktif Tedavi Bilgisi, Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri, Laboratuvar çıktıları/ Tahlil bilgileri, hasta teşhis tedavi bilgileri, vb. 

Talep / Şikâyet Yönetim Bilgisi: Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 


KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI 


Pazarlama Bilgileri: Anket, Çerez Kayıtları, Sosyal medya platformlarından (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsupp gibi) elde edilen bilgiler, vb. 

Açık Rıza: Mutlaka ilgili kişinin açık rızası aranacaktır. 

Kamu Sağlığı: Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi 


3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 


Şirketimiz KVK Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. 

Bu amaçlar ve koşullar; 

• Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

• Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması 

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü gerine getirebilmesi için zorunlu olması 

• Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi 

• Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 

• Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması 

• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması 


Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlemektedir; 

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Etkinlik yönetimi 

• İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi 

• Şirketimiz personel temin süreçlerinin yürütülmesi

• Şirketimiz finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi 

• Şirketimiz hukuk işlerinin icrası/takibi 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası 

• Şirketimizin ticari politikalarının tespit, planlanma ve uygulanması 

• Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması 

• Şirketimize ait ofis işyeri tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması 

• Şirketimizin müşterilerini değerlendirme, Ürün vs. ilişkin şikâyet yönetimi süreçleri, 

• İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 

• Talep ve şikâyet yönetimi 

• Şirketimiz faaliyetlerinin prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

• Şirketimiz itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi 

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 


Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 


3.3.Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 


Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi bu Politikanın 9. Bölümünde ger verilmiştir. 


Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 


4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON 


Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı İş ortakları, Müşteriler, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışanlar, Çalışan Adayları, Şirket Yetkilileri, İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların çalışanları ve Yetkilileri ile sınırlıdır.


Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Madde 3.1'deki kişisel veri tablosunda, kişisel veri kategorileri ve bu kategoriler içinde kişilerin hangi tip kişisel verilerinin işlendiği tanımlanmıştır. 


5. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI 


Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. 


Şirketimiz KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

• Şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş yöneticilerimiz ve personellerimiz 

• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 

• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 


Şirket Yetkilileri: Şirketimiz yönetim kurulu Üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler. İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak, 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak. 


6. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ lŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ 


Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz ofisinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulabilecektir. 


Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme/ işlenmiş verilerin korunması faaliyeti yürütülmüş olacaktır. 


6.1. Şirketimiz Ofisi İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri 


Bu bölümde Şirketimizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 


6.2. Şirketimiz Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi 


Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika ‘da belirtilen amaçlarla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulabilecektir. 


6.3. Ofisimiz de Ziyaretçilerimize Sağlanan İnternet Erişimlerine Kısıtlanması


Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika ‘da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından ofisimiz içerisinde var olan Wİ-Fİ internet bağlantısı dışarıdan erişime kapatılmıştır. Ofisimiz ziyaretçileri ile paylaşılmamaktadır. Bu sayede kişisel verilere erişilen bilgisayarın bağlı olduğu internet ağına dışarıdan müdahalenin önüne geçilmiş ve 6698 Sayılı Kanun hükümlerine göre veri güvenliği sağlanmış olmaktadır. 


İlerleyen süreçte ofisimiz içerisinde yer alan Wİ-Fİ bağlantısının ziyaretçilerimize açılması durumunda, internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınacak, bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi veya Şirketimiz içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenecektir. Ziyaretçilerimize internet bağlantısı açılmasına ilişkin fizibilite ve siber güvenlik çalışmaları yapılmış olup, şirketimiz yetkililerinin bu doğrultuda karar vermesi akabinde uygulamaya geçilecektir. 


6.4. İnternet Sitesi Ziyaretçileri 


Şirketimizde internet siteleri ve uygulamaları içerisinde sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı eklentileri ve diğer teknolojileri [kısaca 'çerezler') kullanılmaktadır. Çerezler bir web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır. Bazı çerezler, Müşteri/Kullanıcı davranışını daha iyi anlamaya yardımcı olur; internet sitemizin kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir, sitemizi geliştirmemize yardımcı olur. Çerezler, müşteriler / kullanıcıların internet sitesini ya da uygulamayı kullanırken, müşterilerin kişisel bilgilerini hatırlamak için de kullanırlar. Böylece internet sitesinin ve uygulamaların kullanımı kolaylaşır. 


Bazı bilgiler otomatik olarak toplanır ve bunlar günlük dosyalar da saklanır. Bu bilgiler İnternet Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını (ISP), başvuran ve çıkış internet sitelerini ve uygulamalarını, işletim sistemini, tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi verilerini içerir. 


Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız web tarayıcı ve mobil cihaz üzerinden gereken ayarları yapabilirsiniz. Yukarıdaki bilgilendirmeye bağlı olarak şirketimiz tarafından hazırlanan web sayfalarında, kullanılan teknolojik altyapı gereksinimlerine bağlı olarak ve kullanılan altyapının öngördüğü çerezler kullanılabilecektir. Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz www.proteinocean.com uzantılı internet sitesinde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla Çerez Aydınlatma Metni ve işbu protokol hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. 


İnternet sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezler; sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak, sizlerin kullanım kolaylığını arttırmak amacıyla aktif haldedir. Şirketimiz tarafından özel olarak geliştirilmiş / veri toplayan, işletilen bilgi toplama teknolojileri ve çerezleri kullanılmamaktadır. 


6.5. İnternet Sitesi Veri Günlüğü 


Siz değerli müşterilerimiz üye olmaksızın da şirketimize ait olan www.proteinocean.com internet sayfasına giriş yapabilmektesiniz. Birçok internet sitesinde olduğu gibi şirketimize ait sitede de ağ tarayıcınız bir kısım teknik verileri internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına bir kısım bilgiler onayınız olmasa dahi kaydedilir; (Örneğin www.proteinocean.com internet sitesine, giriş tarihi, giriş zamanı, IP adresi, site içinde görüntülenen sayfaların adresleri vb.) 


Bu bilgiler tarafınızca www.proteinocean.com internet sayfasında bağlanıldığında, istenilen içeriğin doğru biçimde tarafınıza internet üzerinden teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz teknik bir yönüdür. www.proteinocean.com işbu verileri ek olarak, sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilmesi için kullanıcıların IP adresini ve veri günlüğü kayıtlarını tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, gerektiğinde kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ile kullanılabilinecektir. 


6.6. İnternet Sitesi Üyelikleriniz Kapsamında Yapılan E-Posta Bültenleri


Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabilir, bu tercihinizi güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak ebülten üyeliğinden çıkabilirsiniz. Teknik sıkıntılar sebebi ile söz konusu iptal linkinin çalışmaması halinde işbu bültenlerden çıkmak için Müşteri Hizmetlerimizi telefon ile arayabilir, [email protected] adresine mail atabilirsiniz. 


7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI 


Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verileri saklama ve imha politikasına göre işlemler yürütülür. 


8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 


Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. 


Kurumumuz kurumsal bilginin korunması, saklanması için kurmuş olduğu kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri kapsamında uyguladığı / işlettiği veri / bilgi koruma süreçlerine kişisel verileri de içerecek şekilde genişletmiştir. 


8.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 


8.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun işlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve idari Tedbirler 


Kurumda kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için veri işleme sorumlulukları belirlenmiş ve ilgili görev tanımları içinde tanımlanmıştır. Veri işleme sorumluluklarına bağlı olarak veri işleme ortamları ve işleme şartları uygun hale getirilmiştir.


8.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 


Kurumda kişisel verileri işleme sorumluluğu olan kullanıcıların erişim yetkileri, ilgili uygulamalar göre düzenlenmiştir. Veri işeme sorumluluğu olmayan kullanıcıların ilgili uygulamalardaki yetkileri bulunmamaktadır. Bu çerçevede düzenli aralıklarla veri işleme sorumlularının kullandığı şifreler değiştirilmektedir. 


İdari ve teknik tedbirler aşağıdaki konuları içerir. Şirketimiz bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 


• Erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 

• Alınan teknik önlemler periyodik olarak Şirketimizce denetlenmektedir, 

• Virüs koruma sistem yazılımları ve donanımları kurulmuştur. 

• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın,sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. 

• Bilgi güvenliği, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. 

• Personele veri güvenliği konusunda farkındalık eğitimleri verilmiştir. 


8.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 


Kurumda kişisel veriler, özelliklerine bağlı olarak fiziksel ve elektronik ortamlarda saklanır. Fiziksel ortamlara girişler kontrol altındadır. Kişisel veri bulunan dolaplar kilitli olarak muhafaza edilmektedir. Elektronik ortamlardaki veriler erişim yetkilerine bağlı olarak işlenmektedir. İşlenen Kişisel verilerin bulunduğu bilgisayarlar periyodik olarak değiştirilen 12 haneli küçük/büyük harf ile rakam kombinasyonlarından oluşan ileri düzey şifrelerle korunmaktadır. Yetki matrisleri sistemi ile yetkisiz kişilerin verilere erişimleri sınırlandırılmıştır. 


8.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 


Şirketimiz bünyesinde alınan teknik tedbirler bakımından kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenmektedir. 


8.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 


Şirketimiz, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür. 


Kişisel verilerin kasıtlı olarak ve açık / objektif delillerle kanıtlanmış olması halinde "Personel Disiplin Yönetmeliği” derhal uygulanarak, hukuki ve idari süreçler ivedi olarak başlatılacaktır. 


8.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi 


Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu'nun 18. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. İşbu Politikanın 10. bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir. 


8.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 


KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 


Şirketimizin yürütmüş olduğu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verilerinizi almamakta ve kanuna göre belirlenen bu kapsamda bir veri saklamamaktadır. 


8.4. Şirketimiz Departmanlarının Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi 


Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, tasnifi, silinmesi / yok edilmesi / erişim haklarının kaldırılması / anonim hale getirilmesi süreçlerinin etkin şekilde uygulandığını doğrulamak üzere İç denetim / Kalite uygulamaları çerçevesinde kurum içi / kurum dışı kaynaklar ile yıllık denetimler gerçekleştirilecektir. 


Başlıca idari tedbirler en az aşağıdaki hususları içerir: 


• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmektedir. 

• Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler ayrıntılı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. 

• Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı kanunun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için gerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu ayrıntılı faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

• İlgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve bilgilendirmeler, farkındalık eğitimleri, uyan mekanizmaları (pano, duyuru, oryantasyon vb.) yoluyla hayata geçirilecektir. 


9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 


Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 


9.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması 


9.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 


Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 


9.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 


Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 9.1.1.'de sayılan haklarını ileri süremezler; 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi. 

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 


KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

• Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 


9.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 


Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 9.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu Şirketimize iletebileceklerdir: 


Kanun kapsamındaki hakların kullanılması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır. Yapılacak başvurunun www.proteinocean.com internet sitesinde Başvuru Formu sekmesinde yer alan form ile yapılması gerekmektedir. 


İnternet sitesinden temin etmiş olduğunuz başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte; 

• “Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. No:90 Yenimahalle/ANKARA” adresine imzalı olarak teslim edebilir. 

• “Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. No:90 Yenimahalle/ANKARA” adresine imzalı formu Noter Kanalıyla gönderim yapabilirsiniz. 

• “[email protected]” veya “[email protected]” adreslerine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 


Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Vekaletname eklenmeksizin yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 


9.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu'na Şikâyette Bulunma Hakkı 


Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde KVK Kurulu'na şikâyette bulunabilir. 


9.2. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi 


Kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Şirketimize yapılması gerekmektedir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir. 


9.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 


Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 9.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 


9.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler


Şirketimize başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvuru neticesinde elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. Toplanan bu verilerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak şirketimiz tarafından işlenecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler Şirketimiz ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi, danışmanlık şirketi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 


9.2.3. Şirketimizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 


Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir. 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

• Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

• Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması 

• Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. 

• Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması 


10. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEME 


Proteinocean Gıda Anonim Şirketi, işbu politikada yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi veya sosyal medya platformlarındaki hesaplar üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır. 


11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 


Proteinocean Gıda Anonim Şirketi, işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Şirket bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur. Şirketimiz bünyesinde hazırlanan ve yürürlüğe giren İlgili Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan sair protokoller ile de; ziyaretçi, müşteri, çalışan, çalışan adayları, iş ortakları, tedarikçi, çözüm ortakları ve her derecedeki partnerlerimizin veri güvenlikleri de mümkün olan en üst seviyede korunma altına alınmıştır. 


12. YÜRÜRLÜK 


Bu Politika şirketimiz bünyesinde yürütülen KVKK Uyum Projesi kapsamında 27.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


PROTEİNOCEAN GIDA. A.Ş.